Στέλιος Κρασανάκης

Στοιχεία

Στέλιος
Κρασανάκης
Ψυχίατρος, Δραματοθεραπευτής, Σκηνοθέτης
Aτομική, ομαδική Δραματοθερα-πεία με γενικό πληθυσμό και ομά-δες Απεξάρτησης – Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών»,
Πρόγραμμα Απεξάρτησης «Θησέας»
Πρατίνου 72, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα
Σεμινάρια
1. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Ιστορίες Ονείρων», 15-16 Μαρτίου 2008, Ινστιτούτο Ψυχοκοι-νωνικής Ανάπτυξης, Λάρισα.
2. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με την Dr. Sue Jen-nings, Ph.D. με τίτλο “Assessment and Therapy with Children in fixed role patterns”, 29-30 Μαρτίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.
3. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Γνωριμία με τη Δραματοθεραπεία», 13 Απριλίου 2008, Δήμος Υμηττού.
4. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Δραματοθεραπεία: πηγές μέθοδοι, εφαρμογές», 20ο Πανελ-λήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Creta Maris, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008.
5. Τριήμερο Summerschool με τίτλο «Η Δραματοθεραπεία συναντά την εικαστική θεραπεία μέσα από τους μύθους και τις προσωπικές μας μυθολογίες», 29-30-31 Αυγούστου 2008, Πύργος Μπαζαίου, Νάξος.
6. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με τον Joseph J. Mo-reno MT-BC με τίτλο “Acting Your Inner Music: Music in Psychodra-ma and Group Therapy Pro-cesses”, 13-14 Σεπτεμβρίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.
7. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με τον Robert J. Lan-dy, Ph.D. με τίτλο “Shadow-stories”, 18-19-Οκτωβρίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.

Ομάδες
Τρεις ομάδες Δραματοθεραπείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (2 ώρες κάθε εβδομάδα), Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «ΑΙΩΝ».
Συνέδρια
1. Συμμετοχή με ανακοίνωση: «“The life-line”. Dramatherapy and drug addiction» στο 16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 5-9, 2008.
2. Συμμετοχή με ανακοίνωση: «Εύ-θραυστες ταυτότητες και ετερότη-τες στο σύγχρονο θέατρο» στο 5ο Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογί-ας με τίτλο: «Δεσμοί, Ρήξεις, Δημι-ουργίες: Το υποκείμενο απέναντι στις αντιφάσεις της υπερνεοτερικής κοινωνίας», Σπέτσες, 7-11 Μαΐου 2008.
3. Συμμετοχή με εισήγηση: «Οι με-λαγχολικοί ήρωες και το θέατρο της καταστροφής» σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Τέχνη και Μελαγ-χολία» στο 20ο Πανελλήνιο Συνέ-δριο Ψυχιατρικής, Creta Maris, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008.
Ομιλίες - Συνεντεύξεις
Ομιλία στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ με θέμα: «Κινηματογράφος και Ψυ-χοπαθολογία» (Κλάδος Τέχνη και Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας), 2 Φεβρουαρίου 2008.
Οργάνωση αφιερώματος στον Κι-νηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ για το μή-να Φεβρουάριο με θέμα: «Κινημα-τογράφος και Ψυχοπαθολογία»

Συνέντευξη με θέμα τη Δραματοθε-ραπεία στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 22 Απριλίου 2008.

Επικοινωνία

Στέλιος Κρασανάκης
--- --- ---
(+30) 210 72 58 741
(+30) 210 72 58 766
...
http://www.dramatherapy.gr, http://www.naxosfestival.gr